Administratívna záťaž slovenských lekárov dosahuje až 40% ich pracovného času

Je verejne známe, že takmer 40 percent ordinačného času musí lekár stráviť písaním rôznych textov ako lekárskych správ, prepúšťacích správ alebo popisom vykonaného lekárskeho výkonu či zápisom výsledkov z rádiológie. Zároveň je zaťažený administratívou súvisiacou s komunikáciou s poisťovňami, vypisovaním žiadostí  o invalidné dôchodky a kúpeľňu liečbu.

Viac ako 1300 spokojných užívateľov

Diktovací softvér používam v zdravotníctve už takmer 2 roky - významne mi uľahčuje vybavovanie značného množstva písomností v práci ambulantného lekára ako sú lekárske nálezy, správy o zdravotnom stave pacientov, návrhy na kúpeľnú liečbu, žiadosti o invalidný dôchodok, či posudky pre komerčné poisťovne. Ale hlavne - úžasne šetrí čas - lebo rozprávať je rýchlejšie a ľahšie ako stále len písať a písať...

MUDr. Ruth Čerešnákovávšeobecná lekárka

Diktovací softvér používam približne desať rokov od prvých, pilotných verzií. Postupom času sa cez množstvo verzií a vďaka aktualizáciám stal z neho spoľahlivý, rýchly každodenný softvérový pomocník. Pre prudký nárast počtu rádiologických vyšetrení a potrebu ich rýchleho relevantného zhodnotenia je v mojej praxi prepis slova do textu už nenahraditeľný. Používam ho na všetkých pracoviskách, kde pôsobím. Najnovšie verzie fungujú spoľahlivo a ušetria množstvo času.

MUDr. Michal KanianskyRádiológ, FnsP FDR Banská Bystrica, Ortotech s.r.o., Zdravomak s.r.o.

Diktovací softvér využívam niekoľko mesiacov vo svojej každodennej praxi na zadávanie popisov biopsie do informačného systému. Uľahčuje a zrýchľuje moju prácu, keďže môžem počas pozerania preparátov v mikroskope rovno diktovať popis. Robím tak dve veci naraz. Prepis je vysoko presný, treba si však chvíľku zvykať na spôsob diktovania. Kontrola textu zaberie menej času a námahy, ako keď ho musím zapisovať ručne. Zefektívnil som tak prácu a zvýšil jej rýchlosť.

MUDr. Peter JániPatológ Diagnostického centra Alpha medical, s. r. o., Bratislava

Diktovací systém mi urýchľuje a zefektívňuje bežnú prácu na oddelení aj ambulancií. Využívam ho tiež pri písaní svojej atestačnej práce. Je potrebné si v úvode program nadstaviť a ponahadzovať makrá, následne pracuje bez problémov. Túto referenciu som napísal pomocou neho.

MUDr. Viliam KubasUrologická klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Diktovanie sa uplatnilo na našom oddelení patológie pri popisoch cytologických a bioptických preparátov. Patológ priamo diktuje nález pri mikroskope bez nutnosti odklonenia zraku a hovorený text sa automaticky zobrazuje v informačnom systéme, čo zefektívňuje a zrýchľuje proces diagnostiky. Špecializovaný slovník dokáže rozpoznávať a prepisovať odbornú terminológiu, ktorá sa v rámci patológie používa.

MUDr. Georgína Kolníková, PhD.primárka oddelenia patologickej anatómie Národný onkologický ústav, Bratislava

Na našom pracovisku program diktovanie používame len krátku dobu, využívame ho pri prepisovaní nahrávok nálezov nadiktovaných lekármi na našom oddelení rádiológie. Oceňujeme hlavne to, že sa môžeme spoľahnúť na korektnosť odborných výrazov. Samozrejme nám to urýchľuje aj čas, najmä pri RTG vyšetreniach pracovného lekárstva a tiež pri zdĺhavejších nálezoch.

Renáta ŠurkováAdministratívny pracovník, Oddelenia rádiológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Softvér som začal používať ako jeden z prvých lekárov - hneď po jeho predstavení a inštalácii do nemocničnej siete. Program mi je doteraz skvelým "pracovným spoločníkom" pri vyšetrení pacientov, pri písaní anamnézy, objektívneho vyšetrenia či prepúšťacej správy. Oceňujem flexibilitu programu, ako aj jeho podrobnejších funkcií, možností a celkovú pohotovosť softvéru. V súčasnej dobe už "speech to text" konvertory nie sú ničím výnimočným, ale v mojej práci neurológa vo Fakultnej nemocnici hodnotím "diktovací softvér" za výbornú pomôcku hlavne pre bohatosť a flexibilitu programu. Preto odporúčam kolegom zoznámiť sa a používať daný softvér.

MUDr. Ivan Szabó, PhD.Neurologická klinika - FNsP Nové Zámky

Software „Prevod hlasu na text“ je vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina využívaný najmä na oddelení rádio diagnostiky. Jeho použitie zefektívňuje a urýchľuje prácu lekárov. Hovorený text sa zobrazuje priamo v informačnom systéme, bezproblémovo rozpoznáva odbornú terminológiu. Mierne nedostatky boli zaznamenané pri zvýšenom zvukovom ruchu, ktorý môže byť spôsobený väčším počtom osôb v ambulancii alebo používaním zdravotníckych prístrojov.

Ing. Igor Stalmašek, MBAGenerálny riaditeľ FNsP Žilina

Nechajte svoj hlas písať

Riešením je diktovací softvér, ktorý šetrí lekárom a sestrám čas a tým sa zvyšuje efektivita ako aj komfort práce. Pomocou elektronickej asistentky vo svojom počítači dokážu ušetriť až 30% svojho času. Ten vie lekár následne venovať viac pacientovi a má priestor diagnózu lepšie zhodnotiť. Prínosom je aj pozitívne vnímanie zo strany pacienta, ktorý pocíti zvýšenie času na konzultáciu s daným lekárom, prípadne sa tým skrátia čakacie lehoty, keďže lekár bude mať viac času vybaviť vyšší počet pacientov. Cieľom riešenia je znížiť časovú náročnosť vkladania údajov do informačného systému, ktoré zamestnanci nemocnice použivajú a tým zvýšiť efektivitu ich práce a zvýšiť komfort práce lekárov ako aj sestier.

Výhody riešenia prenosu hlasu do textovej podoby

  • Doživotná licencia
  • Odborné medicínske slovníky
  • Off-line prepis skôr vytvoreného audia
  • Hlasové ovládanie programu
  • Prepis bez preklepov
  • Editovateľný slovník
  • Vlastné textové šablónyvkladané do textu hlasovým povelom
  • Prepis čísiel, dát, súm, symbolov, titulov a skratiek
  • Automatická aktualizácia slovníka a programu

Prínosy pre lekára

Ako to v praxi funguje?

S týmto riešením je možné vytvoriť dokumenty rýchlejšie a predstavuje jedinečné riešenie pre písanie dlhších textov. Hlasom máte možnosť text vytvoriť, ale aj editovať a to priamo v nemocničnom informačnom systéme, ktorý sa vo nemocnici používa.

Lekár namiesto ručného prepisovanie textu/diagnózy, len klikne do textového okna/karty pacienta a prerozpráva to, čo by inak písal. Hlas sa automaticky prevedie do textového okna a zobrazí sa ako text. Lekár následne správu uloží vo svojom IS alebo vytlačí.

Aby ste mohli diktovať, nemusíte mať hlboké počítačové znalosti. S bezdrôtovým mikrofónom alebo diktafónom je možné diktovať kdekoľvek a diktovanie si obľúbia aj ľudia s dočasným alebo trvalým zdravotným handicapom.

Kde lekár využije diktovanie?

Zápisy ambulantných správ
Popisy rádiologických a patologických nálezov
Prepisy pacientskych správ z iných nemocničných zariadení
Písanie prijímacích a prepúšťacích správy
Zaznamenanie operačných výkonov a zákrokov
Písanie atestačných, vedeckých a publikačných prác

Odborná medicínska terminológia

Vďaka odborným slovníkom obsahujúcim viac ako milión výrazov z odbornej terminológie prináša znateľnú úsporu času užívateľom práve v zdravotníctve i ďalších odboroch. V prípade špecifického výrazu alebo skratky lekár ako aj sestra vedia slovníky programu hromadne obohacovať o nové slová zo svojich vlastných dokumentov.

Technické informácie

V nami navrhovanom riešení je použitý ako základ aplikačné jadro Newton so špecifickou nadstavbou zabezpečujúcou kompatibilitu bez závislosti na používanom Informačnom systéme využívanom na konkrétnom oddelení alebo nemocnici.

Podmienkou pre fungovanie riešenia je hardvér ktorý je vhodný k danému softvérovému riešeniu. V ponuke dodávame 4 alternatívy zariadení  na zaznamenávanie hlasu. Dôvodom je nájsť ideálne riešenie pre jednotlivé odbornosti.

Používateľská príručka

Príručku pre užívateľov riešenia „Prevod hlasu na text“ si môžete stiahnuť tu. Nájdete v nej jednoduchý návod, ako ovládať nainštalovaný program od spustenia až po jednotlivé funkcie softvéru.

Video ukážka diktovania

Video ukážku diktovania si môžete pozrieť tu.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Viac

Kontaktné informácie

Tieto informácie budú použité iba na skontaktovanie sa s vami.

Produkt

Hlavný slovník

Doplnkové slovníky

Možnosť zvoliť jeden doplnkový slovník. V prípade, že si chcete navoliť viac ako jeden doplnkový slovník kontaktujte nás na office@dotfive.sk

Poznámka

Platba


<< Menej